Permitteringer

Det er litt å sette seg inn i når man skal gjennomføre permitteringer og ikke kjenner til prosessen og regelverket fra før. 


20 mars ble det vedtatt en rekke endringer som gjelder permittering. De første dagene av denne unntakstilstanden ble mange virksomheter rammet umiddelbart. Tallene fra NAV er uvirkelige. Nå er det gått litt tid. Myndighetene forventer at flere vil merke konsekvensene av de stramme tiltakene som er iverksatt, i form av flere permitteringer.  


Selv om reglene er endret er ikke prosessen annerledes.


Arbeidsgiver periode er betydelig redusert. For at permitterte arbeidstakere ikke skal oppleve forsinkelser i utbetaling av dagpenger er det viktig at prosessen gjennomføres godt.


Her følger en oppsummering av de viktigste endringene og noen praktiske HR råd for gjennomføring av permitteringer. Mai Kristin Nilsson

HR business partner

Permittering kort oppsummert med de nye reglene


Endringer oppsummert for arbeidsgiver


 • Arbeidsgiver plikter å varsle arbeidstaker om permittering. Varslingsfristen er normalt 14 dager
 • Uforutsette hendelser kan gi grunnlag for forkortet varslingsperiode til 2 dager
 • Korona krisen kan gi grunnlag for forkortet varsel (dette må vurderes individuelt i virksomheten)
 • Arbeidsgiverperioden (perioden der arbeidsgiver skal betale lønnen til den permitterte) er redusert fra 15 til 2 dager.
 • På grunn av stort press hos NAV oppfordrer myndighetene virksomheter som har økonomi til det, om å forskuttere lønnen for de første 20 dagene i permitteringenNyttig informasjon til arbeidsgiver fra NAV her; Koronaveiviser

Endringer oppsummert for arbeidstaker; 


 • De 2 første dagene i permitteringen betales full lønn fra din arbeidsgiver
 • De påfølgende 18 dager betales av staten. Full lønn inntil 6G dekkes (6G er NOK 599 148), forutsatt at du har meldt deg som arbeidsledig hos NAV 
 • Arbeidstaker har rett til dagpenger fra 40% permittering (mot tidligere 50%)
 • Dagpengesatsene oppjusteres, se her for mer detaljer; NAV
 • Nedre inntektsgrense for rett til dagpenger nedjusteres. Dette kan ha en betydning for deg som er deltidsansatt


Les mer om dagpenger som permittert her; NAV 


Silje Sandmæl, forbrukerøkonomen vi kjenner godt fra TV har oppsummert hva permittering kan bety for inntekten i denne artikkelen; Dette betyr permittering for inntekten din


Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker fritas fra arbeidsplikt og arbeidsgiver fritas fra lønnsplikt. Arbeidsforholdet består, og permittering kan kun benyttes dersom virksomheten vurderer situasjonen som midlertidig.

PROSESSEN, TRINN FOR TRINN


Vurder

Ledelsen / daglig leder og styret vurderer situasjonen. Beslutningen om å iverksette permittering forankres i styret/ hos styreleder.


Be virksomhetens ledere om å gjøre vurderinger innenfor de ulike delene av organisasjonen.

 • Hva skal vi levere?
 • Hvilke oppgaver kan prioriteres vekk eller skyves på?
 • Definer kritiske funksjoner


Med dette grunnlaget kan det vurderes hvilke funksjoner som må være operative og eventuelt i hvilken stillingsprosent. 


Informasjon og drøfting

Det anbefales at de ansatte informeres om situasjonen så raskt som mulig. I virksomheter med tariffavtale gjøres dette med drøftelser med tillitsapparat. 


Dersom virksomheten ikke har en tariffavtale og tillitsapparat, kan det velges en ansatt representant eller en mindre gruppe som er i dialog med ledelsen på vegne av ansatte. 


Er det veldig få ansatte ved bedriften, kan man lage møteplasser der alle kan samles (allmøte), nå i disse dager anbefales en digital møteplass.


Gi ansatte god informasjon og mulighet å komme med innspill og synspunkter. Søk på denne måten å finne gode løsninger sammen.  


Dokumenter

Behovet for permittering skal begrunnes i virksomhetens behov, som for eksempel; 

 • Manglende omsetning
 • Avlyste events
 • Bortfall av salg/ kansellerte ordre


Drøftelse med tillitsapparat/ ansattrepresentant eller allmøte bør dokumenteres. Er du usikker på hvordan dette utformes, kan du laste ned en foreslått mal HR Norge sin temaside om koronakrisen her.


Dersom virksomheten har mer enn 50 ansatte skal situasjonen også drøftes i et Arbeidsmiljøutvalg (AMU). 


Vurdering av hvem som permitteres

Det skal vurderes hvem som skal permitteres. Kriteriene er ikke lovbestemt, Men kriteriene kan være regulert i en tariffavtale virksomheten er bundet av, for eksempel hovedavtalen LO/NHO.


Dersom virksomheten ikke har en tariffavtale, bør grunnlaget for hvem som skal permitteres diskuteres ut ifra virksomhetens behov. Finn de gode løsningene gjennom dialog og åpenhet. 


Varsling til offentlige myndigheter

Dersom mer enn 10 arbeidstakere permitteres eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker skal NAV varsles før permitteringen iverksettes. Hvordan dette skal varsles finner du informasjon om her; NAV


Individuell varsling

Når det er klart hvem det er som blir berørt og skal permitteres informeres den enkelte med et skriftlig permitteringsvarsel. 


Er du usikker på hvordan varselet skal formuleres, kan dette finnes på nettsidene til ulike arbeidsgiver organisasjoner, Eller du kan laste ned en mal fra HR Norge sin temaside om koronakrisen her.


Varselets innhold; 

 • Informasjon om permitteringens årsak
 • Varslingsdato
 • Dato for iverksettelse og permitteringens lengde
 • Hvem som blir permittert
 • Permitteringsgrad


I tillegg skal varselet oppgi; 

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI). Henvis her til det gjennomførte allmøte/ informasjonsmøte eller møte med tillitsvalgte/ ansattrepresentanter
 • Den permittertes stillingsprosent 
 • Når den permitterte ble ansatt


Mer detaljer om permitteringsvarselet finner du her; NAV


Informasjon til ansatte som går ut i permittering

Informer de ansatte om at de må melde seg umiddelbart som arbeidssøkende hos NAV. Informer om dokumentasjon som skal legges ved dagpengesøknaden; 


 • Permitteringsvarselet 
 • Det anbefales at ansettelseskontrakt legges ved


Mer detaljer om dagpengesøknaden finner du her: NAV

En for alle, alle for en!


Permittering har innvirkning på privatøkonomien. Mange virksomheter vurderer løsninger som fordeler belastningen mellom arbeidstakerne og som oppleves rettferdig. 


Delvis permittering på mange, kontra hel permittering på færre!


For å fordele belastningen kan delvis permittering benyttes eller rullerende permittering som det også kalles. Arbeidstaker får nå rett til dagpenger ved 40% permittering mot tidligere 50%.


Vær oppmerksom på det ved delvis permittering blir andre beregninger på for eksempel lønnsplikt dager. Arbeidsgivers lønnspliktdager (2) skal utvides tilsvarende permitteringsgraden ved delvis permittering. Det vil si ved 50% permittering utvides lønnspliktperioden til 4 dager. 


Min oppfordring er god dialog på arbeidsplassen gjennom hele prosessen, søk gode løsninger gjennom en transparent prosess. En prosess der ansatte inviteres til medvirkning. Søk de beste løsningene sammen med folka, for at virksomheten skal kunne komme gjennom krisen og gjenoppta drift etter at dette er over.


For det vil gå over, og vi skal ønske et fortsatt motivert team velkommen tilbake på jobb.